vertaling file

Voor alle vertalingen van Mozilla-software in de Friese taal.
Gebruikersavatar
Sipster
Berichten: 1846
Lid geworden op: 24 september 2005, 10:39
Locatie: wageningen
  unknown unknown

Bericht door Sipster »

dat komt dus praktysk del op yn hast alle gefallen it wurd triem brûke... eins yn alle gefallen yn firefox, want it oare gefal wurd yn firefox neffens my net brûkt :wink:

ik haw al san soad sein oer triem en bestân we kinne wol hieltiid setten herhelje mar ik ha der wol in bytsje myn nocht fan....
litte we mar gewoan beslute wat it wurd, sa as roan sei in stemming hâlde ûnder de oersetters...
Wees meester en vormgever van jezelf

STOP suffering the web, START surfing it, use FireFox
NIJTROCHÂLD
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 september 2005, 10:18
Locatie: Feanwâlden
  unknown unknown

Bericht door NIJTROCHÂLD »

sipster schreef: sa as roan sei in stemming hâlde ûnder de oersetters...
Ik tink dat dat in goed plan is. As alle oersetters har hjir no melde mei de kar fan har hert. Spitich Sipke datsto soks net in pear moanne lyn foarslein hast, no nei dat kompromisútstel komt it in bytsje guodkeap oer.

Mar oersetters jimme hawwe de arguminten lêze kind, dat ik soe sizze jou oan wat jimme tinke wat goed is foar ús jongerein en ús Fryske taal.

Cor
Jo kompjûter wurket ek mei triemmen!
Gebruikersavatar
Sipster
Berichten: 1846
Lid geworden op: 24 september 2005, 10:39
Locatie: wageningen
  unknown unknown

Bericht door Sipster »

werom is dat guodkeap?
bist bang dat triem it net hellet en fynst derom Roans foarslach guodkeap???
we binne der oant no ta net utkaam... it kompromis is gjin kompromis mar in kar foar triem dus dan liket it my dat in stemming it bêste útslutsel jaan kin...

Cor it is goed dat we dyn miening krigen hawwe, we hawwe der in soad oer neitocht en dat is goed. no sille we sjen wat it wurd...
Wees meester en vormgever van jezelf

STOP suffering the web, START surfing it, use FireFox
NIJTROCHÂLD
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 september 2005, 10:18
Locatie: Feanwâlden
  unknown unknown

Bericht door NIJTROCHÂLD »

Bêste Sipke en Roan,

It oandragen fan it idee troch Roan fyn ik net guodkeap, mar it gemak dêr't Sipke meigiet, wylst er net de muoite naam om syn krityk op de tiid en it plak del te lizzen.

Ik bin der net iens fanút gien dat ik dit foarum samar troch de bocht hawwe soe. As jo sokke ynskattings net meitsje kinne, hoege jo jo wier net fiif jier foar in oersetting yn te setten. Jo komme ommers yn alle nije fermiddens wer alle arguminten tsjin, dy't jo earder ek woegen hawwe.
Boppedat de belutsenheid mei de taal meie jo net fan eltse ynternetter ferwachtsje.

Ik sil it foar de kiezers fan bestân/triem sels noch dreger meitsje. Ik wol letter net it ferwyt fan kinnesinne hawwe, dat no fuort mar.
In gast yn in oar part fan dit foarum skreau:

In lytse korreksje

By ôfslute en slute hearre gjin skerptekens op de u te stean. Yn it Frysk krijt in lûd yn in iepen wurdlid nea in lêsteken.
Myn opmerking en dêr meitsje ik gjin freonen mei:

Soe it foar de kwaliteit fan it Frysk ek goed wêze om Trui as in soarte fan einredakteur alle modules lêze te litten.

Cor
Laatst gewijzigd door NIJTROCHÂLD op 25 november 2005, 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Jo kompjûter wurket ek mei triemmen!
Gebruikersavatar
Sipster
Berichten: 1846
Lid geworden op: 24 september 2005, 10:39
Locatie: wageningen
  unknown unknown

Bericht door Sipster »

Bedankt foar de korreksje!
alle korreksjes binne wolkom.
Myn Frysk is skreauwn net sa hiel goed, en dat fyn ik bêst spitich, as ik noch ris de mooglikheid ha, dan sil ik in kursus Frysk dwaan om it ek echt goed skriuwen te learen. Ik bin gjin taalwittenskipper, mar in gewoane brûker dy't in heal jier lang 1 oere frysk yn'e wike op skoalle hân hat. Ik sil dus wol in soad flaters meitsje. Mar de grutte bulk tekst moat dochs oerset wurde(en der haw ik ek in hiel lyts part fan dien), en dan kin it better mei flaters, dy der dan yn it deistich brûken fan Firefox wol wer utkomme, as hielendal net. Derom tige tank foar de korreksjes... It makket de Fryske firefox better...
Ik sjoch dat ek perfoast net as krityk.

Ik fyn it ek in goed idé om Trui it allegearre nochris neilêze te litten (as er dêr tiid foar hat) Mar ik tink dat der hoe dan ek noch wol flaters yn sitten bliuwe, en ik persoanlik soe it dan ek hiel fijn fine asto alle flaters dysto noch sjochst yn Firefox hjir melde wolst.
Wees meester en vormgever van jezelf

STOP suffering the web, START surfing it, use FireFox
Gebruikersavatar
moZes
Berichten: 1510
Lid geworden op: 30 oktober 2003, 9:49
Locatie: Leeuwarden
  unknown unknown

Bericht door moZes »

NIJTROCHÂLD schreef:Ik tink dat dat in goed plan is. As alle oersetters har hjir no melde mei de kar fan har hert.
Beste Cor,
een ruime meerderheid van de vertalers heeft ervoor gekozen om het woord File te vertalen met Bestân.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe te verschijnen Friese woordenboek de betekenis van het woord Bestân uitbreidt met de beschrijving van een computerbestand.

Daarmee is de discussie hierover voor ons gesloten.
NIJTROCHÂLD
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 september 2005, 10:18
Locatie: Feanwâlden
  unknown unknown

Bericht door NIJTROCHÂLD »

Bêste fjoerfoksen,

Ik bin "bliid" mei jimme reäksje en fansels is it goed dat der no einlings in ein oan ús diskusje komt.
Mei it wurdboek sil it grif wol goedkomme, ommers…
Ik hie by “Open Source” lykwols al in oersjoch fan de antwurden fan ‘e oersetters ferwachte.
Miskien kin Mozes soks hjir foar de folsleinens fan dit diskusje-item noch efkes jaan.

Mei freonlike groetnis,

Cor Jousma
Jo kompjûter wurket ek mei triemmen!
ytsmabeer
Berichten: 29
Lid geworden op: 30 juli 2005, 12:15
  unknown unknown

Bericht door ytsmabeer »

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe te verschijnen Friese woordenboek de betekenis van het woord Bestân uitbreidt met de beschrijving van een computerbestand.
As it goed is sjogge wurdboek makkers net allinne nei wat der yn't hollânsk fan betekinis yn stiet, mar ek nei de wurdlisten dy op it ynternet besteanne, En lit no krekt yn dy listen it wurd bestân net mear bestean.

Minsken dy neffens dy listen oersette sille dêr allinne it wurd triem tsjinkomme.

Mar as in wurdboek makker it goed docht dan sil der sawol by bestân as triem de juste betekenis byskriuwe, om sa gjin kar te meitsjen.

groetnis Ytsma
Het probleem van de toekomst is dat het steeds verandert in het heden
Hobbes dec 30, 1990
http://www.freewebs.com/cabnoco
http://my.opera.com/ytsmabeer/
Gebruikersavatar
Sipster
Berichten: 1846
Lid geworden op: 24 september 2005, 10:39
Locatie: wageningen
  unknown unknown

Bericht door Sipster »

dat liket my in goed ide ta, om se allebeide op te nimmen... se wurde no ommers beide brûkt...
Wees meester en vormgever van jezelf

STOP suffering the web, START surfing it, use FireFox